Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Team Site > Asiakasmaksut1023-4425

Asiakasmaksut

Kerava_kuvituskuvat_1100x300_asiakasmaksut.png

 TERVEYSKESKUSMAKSUT

Asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveyslautakunnan 13.12.2018 § 135 vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti. 

Yleisimmät maksut

Lääkärin vastaanottokäynnin maksu on 16,40 euroa

 • maksu enintään 3 käyntikertaa kalenterivuodessa
 • ei peritä alle 18-vuotiailta
 • ei peritä rintamatunnuksen omaavilta

Sairaanhoitajan vastaanottokäynnin maksu on 9,00 euroa

 • sairaanhoitajan käyntimaksu, sairaanhoidollinen käynti; hoidontarpeen arviointi, oireenmukainen hoito, seurantaan liittyvä käynti
 • maksu enintään 3 käyntikertaa kalenterivuodessa
 • ei peritä alle 18-vuotiailta
 • ei peritä rintamatunnuksen omaavilta

Peruuttamattoman vastaanottokäynnin maksu on 40,30 euroa.

 • varattu vastaanottoaika on peruttava viimeistään edeltävänä arkipäivänä klo 14 mennessä
 • maksua ei peritä peruuttamattomasta hoitajakäynnistä
 • maksu peritään 15 vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta asiakkaan varaamasta ajasta

Asiakasmaksutaulukko

Laskutustiedustelut

Löydät tarvittavat yhteystiedot täältä.

MITÄ TEEN, JOS OLEN TYYTYMÄTÖN ASIAKASMAKSUUN?

Mikäli olet tyytymätön Keravan kaupungin sosiaali- tai terveyspalvelusta perittävään asiakasmaksuun, voit myös kirjallisesti pyytää asiasta Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden viranhaltijan päätöksen. Vaatimus tulee toimittaa postitse tai henkilökohtaisesti osoitteella Keravan kaupunki, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala, kirjaamo, PL 7, 04201 KERAVA (Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7, Kerava).

Viranhaltijan asiakasmaksupäätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. 

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asiakasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä oikaisuvaatimus osoitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle. 

Päätöksen mukana seuraavassa oikaisuvaatimusohjeessa on tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot oikaisuvaatimuksen toimittamista varten. 

Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi 
 • päätös, johon vaaditaan oikaisua 
 • millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan 
 • postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa


MAKSUKATTO

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksukatto on kalenterivuoden 2019 aikana 683 euroa. Maksukaton tultua täyteen kalenterivuoden aikana suurimman osan palveluista palvelut saa maksutta. Maksukertymän seuranta on asiakkaan tai hänen edustajansa vastuulla. Vapaakortin myöntää se yksikkö, jossa maksukatto täyttyy.

Maksukattoon lasketaan

 • terveyskeskuksen käyntimaksu
 • sairaanhoitajan vastaanottokäynnin asiakasmaksu
 • päivystysmaksu
 • sairaalan poliklinikkamaksu
 • lyhytaikaisen laitoshoidonmaksu
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • kuntoutus
 • yö- ja päivähoito
 • päiväkirurgia
 • sarjahoito
 • alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa
 • psykiatrian päiväsairaalamaksu

Maksukattoon ei lasketa

 • kotihoidon maksua
 • lääkärintodistusmaksua
 • sairaankuljetusmaksua
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksua
 • suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksua
 • suun ja hampaiden erikoissairaanhoitomaksua
 • yksityislääkärin vastaanottomaksua
 • yksityislääkärin lähetteellä tehtävää laboratorio- ja kuvantamistutkimusmaksua
 • yksityistä fysioterapiamaksua
 • erikoismaksuluokan lisämaksua