Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Team Site > Asiakasmaksut1023-4425

Asiakasmaksut

Kerava_kuvituskuvat_1100x300_asiakasmaksut.png

 TERVEYSKESKUSMAKSUT

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksulaki muuttuu 1.7.2021 alkaen. Uudessa laissa laajennetaan maksuttomuutta ja kohtuullistetaan maksuja. Uuden lain myötä hoitajavastaanotot muuttuvat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa. Lisäksi peruuttamattomien aikojen maksuja peritään ainoastaan 18-vuotta täyttäneiltä. 

Jatkossa kaikkiin maksuihin voi hakea muutosta, alentamista tai perimättä jättämistä. Tällä tavoin laki korostaa maksun alentamisen tai perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan

Asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveyslautakunnan 25.11.2021 § 145 vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti. 

Yleisimmät maksut

Lääkärin vastaanottokäynnin maksu on 16,40 euroa

 • maksu enintään 3 käyntikertaa kalenterivuodessa
 • peritään myös, jos sairaanhoitajan käynti muuttuu lääkärikäynniksi
 • ei peritä alle 18-vuotiailta
 • ei peritä rintamatunnuksen omaavilta

Peruuttamattoman vastaanottokäynnin maksu on 50,80 / 25 euroa.

 • Peruuttamattomasta lääkärin vastaanottokäynnistä peritään 50,80 euron maksu.
 • Peruuttamattomasta sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä peritään 25 euron maksu.
 • Varattu vastaanottoaika on peruttava viimeistään edeltävänä arkipäivänä klo 14 mennessä.
 • Maksu peritään 18 vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta asiakkaan varaamasta ajasta.

Asiakasmaksutaulukko

Asiakasmaksut 2022.pdf

Laskutustiedustelut

Löydät tarvittavat yhteystiedot täältä.

MITÄ TEEN, JOS OLEN TYYTYMÄTÖN ASIAKASMAKSUUN?

Mikäli olet tyytymätön Keravan kaupungin sosiaali- tai terveyspalvelusta perittävään asiakasmaksuun, voit myös kirjallisesti pyytää asiasta Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden viranhaltijan päätöksen. Vaatimus tulee toimittaa postitse tai henkilökohtaisesti osoitteella Keravan kaupunki, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala, kirjaamo, PL 7, 04201 KERAVA (Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7, Kerava).

Viranhaltijan asiakasmaksupäätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. 

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asiakasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä oikaisuvaatimus osoitetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle. 

Päätöksen mukana seuraavassa oikaisuvaatimusohjeessa on tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot oikaisuvaatimuksen toimittamista varten. 

Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi 
 • päätös, johon vaaditaan oikaisua 
 • millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan 
 • postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa


MAKSUKATTO

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksukatto on kalenterivuoden 2022 aikana 692 euroa. Maksukaton tultua täyteen kalenterivuoden aikana suurimman osan palveluista palvelut saa maksutta. Maksukertymän seuranta on asiakkaan tai hänen edustajansa vastuulla. Vapaakortin myöntää se yksikkö, jossa maksukatto täyttyy.

Maksukattoon lasketaan

 • Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut • Päiväkirurgian maksut • Sarjahoidon maksut • Fysioterapiamaksut (myös yksittäisitä terapioista ml. neuropsykologinen kuntoutus) • Terveysaseman avosairaanhoidon palvelut: vastaanottokäynti, puhelinvastaanotto, videokäynti, kotikäynti • Tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen korisairaala • Sairaalan poliklinikkamaksut • Kuntoutushoidon maksut • Päiväsairaalan ja osavuorokautisen laitoshoidon maksut • Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (hammasteknisiä kuluja lukuunottamatta) • Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet • Maksut, jotka on korvattu asiakkaalle esim. toimeentulotuella • Lyhytaikaisesta terveydenhuoltolain 67 §:n 1 momentissa tarkoitetusta laitoshoidosta ja lyhytaikaisesta sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitetusta laitospalvelusta • Terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle

Maksukattoon ei lasketa

 • Kotihoidon maksut • Kotisairaalan maksut • Maksukykyyn perustuvat maksut • Sairaankuljetuksen maksut • Perumatta jääneestä käynnistä perittävää maksua • Lääkärintodistuksen maksut • Asumispalveluiden maksut • Yksityislääkärin lähetteellä tehtyjen laboratorio- kuvantamistutkimusten maksut • suun ja hampaiden hoitoon liittyviä hammasteknisiä kuluja

MIKÄLI SINULLA ON TALOUDELLISIA HAASTEITA

Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat joko kiinteitä tai maksukyvyn mukaan määräytyviä.

 • Kiinteitä maksuja ovat saman suuruisina kaikilta asiakkailta perittävät maksut (esim. avopalvelujen maksut ja lyhytaikainen laitoshoito).
 • Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut vaihtelevat asiakaskohtaisesti ja maksu perustuu säännöllisiin tuloihin (esim. kotihoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksut). 

Mikäli sinulla on taloudellisia haasteita maksaa saamasi terveydenhuollon asiakasmaksulasku eräpäivään mennessä:

1)      Soita laskuttajalle ja sovi mahdollisesta maksuajan pidentämisestä tai maksusuunnitelmasta hyvissä ajoin ennen eräpäivää. Eräpäivää ei voida siirtää tai maksusopimusta tehdä enää eräpäivän mentyä. Laskuttajan puhelinnumero löytyy laskusta sekä täältä

2)      Hae asiakasmaksun muutosta, alentamista tai asiakasmaksusta vapauttamista tällä lomakkeella. Terveydenhuollon kiinteitä asiakasmaksuja ei voida alentaa tai poistaa (asiakasmaksulaki 11 §). Hakemuslomake liitteineen toimitetaan joko osoitteella:
Keravan kaupunki, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala, hallinto- ja tukipalvelut/asiakasmaksut, PL 123, 04201 Kerava
tai sähköpostitse osoitteeseen soster@kerava.fi.

3)      Mikäli edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, voit hakea Kelalta toimeentulotukea, joka on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi ja on viimesijainen etuus. Ennen toimeentulotuen hakemista on huolehdittava siitä, että kaikki ensisijaiset etuudet on haettu esim. työttömyysturva, sairauspäiväraha, eläke, vammaistuki / eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki, opintoraha ja -laina sekä elatusturva.