Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Team Site > koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoKerava_kuvituskuvat_1100x300-koulu_opiskelija.png

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuollon piirissä ovat kaikki oppilaat koko peruskoulun ajan. Terveystarkastusten tarkoituksena on tukea tervettä kasvua ja kehitystä, arvioida terveyttä, löytää riskejä ja poikkeamia sekä ohjata tarvittaessa hoitoon.

Terveystarkastukset

Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus järjestetään joka vuosi. Näistä 1., 5. ja 8. luokan tarkastukset ovat terveydenhoitajan ja lääkärin yhdessä tekemiä laaja-alaisia terveystarkastuksia, joihin kutsutaan vanhemmat mukaan​. Terveyskeskuksen yleislääkärit vastaavat myös kouluikäisten tutkimuksista ja yleislääkäritasoisesta hoidosta.

Koulutapaturmat

Koulutapaturmasta tulee ilmoittaa kouluterveydenhoitajalle tai opettajalle ja huoltajille. Vakuutus kattaa koulussa, koulumatkalla kuljettaessa suorinta tietä, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, leirikoulussa kotimaassa, työssäoppimisjaksolla ja tet-jaksolla tapahtuneet tapaturmat.

Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot

 • Ahjon koulu, p. 040 318 2222 
 • Ali-Keravan koulu, p. 040 318 3422 
 • Kalevan koulu, p. 040 318 3422
 • Keravanjoen koulu, Jaakkolan  toimipiste, p. 040 318 2138 
 • Keskuskoulu, p. 040 318 3413 tai 040 318 2257 
 • Killan koulu, p. 040 318 3413 
 • Kurkelan koulu, p. 040 318 2491
 • Päivölänlaakson koulu, p. 040 318 2222
 • Savion koulu, p. 040 318 3528
 • Sompion koulu, p. 040 318 2257 tai 040 318 3413 
 • Svenskbacka skola, p. 040 318 3528

Kesällä 2020 kouluterveydenhoitajilla on myös yhteinen takaisinsoittopalvelu. P. 040 318 3022 (auki ma–to klo 8–15 ja perjantaisin sekä aattopäivinä klo 8–13, suljettuna vko 28). 

Suun terveydenhuolto

Koululaisten suun terveystarkastukset toteutetaan Keravan hammashoitoloissa tai pop-up hammashoitolassa kouluilla.  Koululainen saa kutsun hammastarkastukseen 1., 3., 5. ja 8. luokalla.  Tarkastus on maksuton alle 18-vuotiaille.  Lisätietoja suun terveydenhuollosta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Henkilötietojen käsittely koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa henkilötietoja käsitellään koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi. Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite.

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi- yhteys- ja yksilöintitietojen lisäksi muun muassa eri ikävaiheissa toteutettavien terveystarkastusten yhteydessä kirjattavat lapsen ja nuoren terveydentilaa sekä hyvinvointia ja olosuhteita kuvaavat tiedot, jotka tallennetaan kaupungin potilasrekisteriin. Terveystarkastusten yhteydessä kartoitetaan laajemmin myös koko perheen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, jonka vuoksi terveystarkastusten yhteydessä perheille toimitettavissa kyselylomakkeissa on myös lasten huoltajille kohdennettuja kysymyksiä.

Huoltajan henkilötietojen käsittely ja tallentaminen

Terveystarkastuksessa keskustellaan lapsen ja koko perheen terveydestä sekä hyvinvoinnista ja tämän vuoksi vanhemmat kutsutaan mukaan lapsen laajaan terveystarkastukseen. Lomakkeessa esitetyt kysymykset koskevat muun muassa vanhempien arviota lapsen terveydentilasta, sekä perheen jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten taloudelliseen tilanteeseen tai pitkäaikaissairauksiin liittyviä huolia. Lomakkeen täyttäminen ja jokaiseen yksittäiseen kysymykseen vastaaminen on vapaaehtoista.  

Tiedot ovat luottamuksellisia ja terveydenhuollon salassapitosäädökset sekä yleinen tietosuojasääntely koskevat niiden käsittelyä ja tallentamista. Terveystarkastuksen yhteydessä laadittavat kirjaukset tehdään potilasasiakirjoihin, jonka jälkeen esitietolomakkeet hävitetään henkilötietojen tietosuoja turvaten. Kouluterveydenhuollon tuottamat asiakirjat ovat osa kaupungin ylläpitämää potilasrekisteriä, johon tallennetut tiedot on vahvasti suojattu sekä sähköisessä että manuaalisessa muodossa.

Tietojen säilytysajat ja asiakkaan oikeudet

Potilasrekisteriin talletettuja asiakirjoja säilytetään pääsääntöisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä. Säilytysajan päätyttyä tiedot hävitetään. Kelan Kanta-arkistoon siirtyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Keravan kaupungin asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu kaupungin rekistereihin, sekä pyytää virheelliset tiedot korjattavaksi. Huoltajalla on myös tietyin poikkeuksin oikeus tarkastaa huollettavanaan olevan lapsen tiedot.

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista löydät Keravan kaupungin tietosuojasivulta.

OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO

Opiskelijaterveydenhuoltoon ovat oikeutettuja kaikki toisen asteen ja ammattikorkeakoulun opiskelijat kotikunnasta riippumatta. Opiskelun on oltava päätoimista, Kelan opintotukilain mukaista ja kestettävä vähintään kaksi kuukautta. 

Terveystarkastukset

Toisen asteen opiskelijoille järjestetään terveydenhoitajan tarkastus 1. vuosikurssin aikana ja lääkärintarkastus 2. vuosikurssin aikana. Ammattikorkeakouluopiskelijat täyttävät 1. opiskeluvuoden alussa terveyskyselyn, jonka perusteella kutsutaan tarvittaessa terveystarkastukseen. 

Kutsuntatarkastukset

Kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastukset suoritetaan opiskeluterveydenhuollossa. Kutsuntatarkastus sisältää sekä lääkärin että terveydenhoitajan tarkastuksen.

Suun terveydenhuolto

Opiskelija on oikeutettu kerran opiskeluaikana suun terveystarkastukseen Keravan hammashoitolassa. Tarkastus on maksullinen 18 vuotta täyttäneille. Opiskelija voi varata vastaanottoajan itse.